My invitation invite 1120739916

A place to recruit members for clan
Post Reply
Nino9millie_S1113
Posts: 1
Joined: 11/02/20 4:50 pm

My invitation invite 1120739916

Post by Nino9millie_S1113 » 11/03/20 9:58 am

1120739916
Screenshot_20201103-045456_Mafia City.jpg
:u1F600: :u1F602: :u1F605: :u1F606: :u1F607: :u1F608: :u1F60A: :u1F60D: :u1F60E: :u1F60F: :u1F610: :u1F618: :u1F61D: :u1F61E: :u1F621: :u1F624: :u1F625: :u1F628: :u1F629: :u1F62D: :u1F62F: :u1F631: :u1F635: :u1F637:

อุไรวรรณ_S1301
Posts: 12
Joined: 06/24/21 6:07 am

Re: My invitation invite 1120739916 รอเงินนานแล้วค่ะ

Post by อุไรวรรณ_S1301 » 08/01/21 8:52 am

กรุณา ติดต่อ กลับ อุไรวรรณ์์ เจริญรัตน์
มี 7 รหัส ค่ะเล่น ตั้งวัน ที่6/7/64
มีรหัส 1301-1306-1313-1322-1331-1328
1302 ยังไม่เคยได้อะไรเลยค่ะ ใช้ทองคำแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดไป 7000กว่ากิโลกลัม
ก็ยังไม่ได้เลย ยังไง รบกวนถามให้ด้วยค่ะ
0641174003
:u1F600: :u1F602: :u1F605: :u1F606: :u1F607: :u1F608: :u1F60A: :u1F60D: :u1F60E: :u1F60F: :u1F610: :u1F618: :u1F61D: :u1F61E: :u1F621: :u1F624: :u1F625: :u1F628: :u1F629: :u1F62D: :u1F62F: :u1F631: :u1F635: :u1F637:

อุไรวรรณ_S1301
Posts: 12
Joined: 06/24/21 6:07 am

Re: My invitation invite 1120739916 รอเงินนานแล้วค่ะ

Post by อุไรวรรณ_S1301 » 08/01/21 8:52 am

กรุณา ติดต่อ กลับ อุไรวรรณ์์ เจริญรัตน์
มี 7 รหัส ค่ะเล่น ตั้งวัน ที่6/7/64
มีรหัส 1301-1306-1313-1322-1331-1328
1302 ยังไม่เคยได้อะไรเลยค่ะ ใช้ทองคำแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดไป 7000กว่ากิโลกลัม
ก็ยังไม่ได้เลย ยังไง รบกวนถามให้ด้วยค่ะ
0641174003
:u1F600: :u1F602: :u1F605: :u1F606: :u1F607: :u1F608: :u1F60A: :u1F60D: :u1F60E: :u1F60F: :u1F610: :u1F618: :u1F61D: :u1F61E: :u1F621: :u1F624: :u1F625: :u1F628: :u1F629: :u1F62D: :u1F62F: :u1F631: :u1F635: :u1F637:


Post Reply

Return to “Clan Recruitment”